40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rada

Informujemy, że w dniu 5 października 2020 roku (poniedziałek) planowana jest XX sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym sporządzenie protokołów z przebiegu sesji,
b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie transmisji audiowizualnej lub teleinformatycznej z posiedzeń organów.
4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, e mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie obrad sesji Rad Osiedli może przekazać Administratorowi.
5. Obrady sesji Rad Osiedli są transmitowane on-line w serwisie internetowym YouTube.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla.
10. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli.
11. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc oraz transmisją obrad na serwisie YouTube, którego właścicielem jest Google LLC, Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO (standardowe klauzule umowne).
12. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym zakresie udziela IOD. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom Video Communications, Inc oraz Google LLC znajduje się w Politykach Prywatności ww. podmiotów: Polityka Prywatności Zoom (https://www.poznan.pl/mim/osiedla/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,0/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,doc,1117/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-podczas-zdalnej-sesji-rady-osiedli,101030.html), Polityka prywatności Google LLC (https://policies.google.com/privacy).
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
14. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Planowany porządek obrad:  

  1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad.
  2. Oświadczenia.
  3. Komunikaty.
  4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
  5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
  6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla oraz przedstawianie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady.
  7. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu planu wydatków na 2021 r.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie sesji.

 

Dane do logowania i podłączenia do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:
Identyfikator: 894 3832 2449
Hasło: sesjaROKS

Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/89438322449?pwd=dkMzNU1KOVZuYVBCajE2MWhHZERMdz09

Prowadzenie sesji, uprawnienia i obowiązki uczestników uregulowane są w Regulaminie Rady Osiedla uchwalonym na podstawie uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania oraz uchwały nr XLVIII/226/VII/2017 i LXIV/292/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
Z treścią Statutu Osiedla i Regulaminem Rady Osiedla można zapoznać się na stronie www.krzyzowniki-smochowice.pl w zakładce „O nas”.

Osoby uczestniczące w sesji z chęcią zabrania głosu proszone są o uruchomienie dwukierunkowo urządzeń transmisji audiowideo oraz podanie przy logowaniu imienia i nazwiska w celu ujęcia w protokole z obrad sesji. Powyższe nie dotyczy pozostałych osób, których uczestnictwo ograniczone jest do skorzystania z uprawnień wynikających z Art. 61 Konstytucji RP.

Ze wzgledów technicznych prosimy o wcześniejsze logowanie, które będzie udostępnione od godziny 18.45.